Polityka Prywatności

przez Małgorzata Ciuksza ADMIN

Polityka prywatności serwisu www.wloskiedomy.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis www.wloskiedomy.pl

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Małgorzata Ciuksza, PESEL: 85040302080, NIP: 5842688152, REGON: 221940605, adres do korespondencji: Kancelaria Radcowska r.pr. Małgorzata Ciuksza, ul. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, e-mail: info@wloskiedomy.pl

Administrator danych osobowych, które przetwarza poprzez stronę internetową zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie to odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Administrator zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, opisane w niniejszym dokumencie.

Przez Serwis rozumie się stronę internetową pod adresem www.wloskiedomy.pl

Użytkownik to osoba, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego oraz innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełniania formularza: nazwisko i imię, adres e-mail, adresy mediów społecznościowych, numer telefonu, inne dane zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach oraz innych funkcjonalnościach informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Dane podane w formularzu oraz innych funkcjonalnościach są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego (podstawa prawna przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes), w celu nawiązania współpracy (podstawa prawna przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes),
w celach statystycznych mających na celu poprawę funkcjonowania Serwisu (podstawa prawna przetwarzania danych – zgoda Użytkownika), w celu wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania danych – niezbędność do wykonania umowy), w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi ( niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora)

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, współpracujące z Administratorem, w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i marketingowych oraz innych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących stosunków (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Administrator może nawiązać kontakt w celu zapytania o możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologi 

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne (najczęściej niewielkie pliki tekstowe) wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik do urządzenia użytkownika.  Użytkownik to osoba, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego, maila oraz innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.  Urządzenie to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Formularz Kontaktowy to elektroniczny formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie. W serwisie wykorzystywane są  następujące ciasteczka:

Własne:

  • akceptacja cookie (czas przechowywania: rok, funkcjonalne)
  • sonda (czas przechowywania: maksymalny, stałe, niezbędne)
  • strona zabezpieczona hasłem (czas przechowywania: godzina, funkcjonalne)

Zewnętrzne:

  • google recaptcha (jeśli formularz z re-captcha)
  • google analytics (jeśli klient poda klucz google analytics)
  • youtube (jeśli video na stronie)

Serwis korzysta z usługi Google Analytics. Zasady, na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane znajdują się na stronie „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów”, która znajduje się na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce: Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy serwisów społecznościowych.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi powinno się zapoznać.

Administrator www.wloskiedomy.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie www.wloskiedomy.pl jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.wloskiedomy.pl

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Nota prawna

Żaden z elementów zamieszczonych w serwisie www.wloskiedomy.pl nie stanowi porady prawnej, wykładni (interpretacji) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest też opinią prawną.  Materiały w serwisie www.wloskiedomy.pl mają charakter wyłącznie informacyjny.  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte w oparciu o zamieszczone w serwisie https://wloskiedomy.pl/informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.  W celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się mailowo administratorem pod adresem: info@wloskiedomy.pl